Általános szerződési feltételek

Hatályos: 2019. november 11. napjától
 
1.§ Érvényesség
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) érvényesek a Szántó Vanda (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett ragyogjbelulrol.hu honlapon (továbbiakban: „Webáruház“) elérhető és megvásárolható, valamint az ügyfélszolgálatán +36 30-8726989 keresztül megrendelhető valamennyi árucikkre, illetve szolgáltatásra. A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a Webáruház honlapján elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.
Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a Webáruház (és adott esetben az offline eladás valamelyike) és a Vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) között elektronikusan jön létre.
A Webáruház használatával, illetve a regisztrációval a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.
Tájékoztatjuk Önt, hogy az online rendelésekkel, a szállítás folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére.

 2.§ Szolgáltató
A Szolgáltató neve: Szántó Vanda Andrea egyéni vállalkozó
Székhely: 1172 Budapest, Almásháza utca 99.
Nyilvántartási szám: 53112246
Adószám: 69389373-1- 42
Postacím: 1172 Budapest, Almásháza utca 99.
Telefonszám: +3630-8726989

E-mail cím: ragyogjbelulrol@gmail.com

Személyes kapcsolattartás:
Cím: 1111 Budapest Irinyi József utca 47 1/10
Csak előzetes bejelentkezéssel.

3.§ A Webáruház használatával kapcsolatos megkötések

3.1. A Webáruházat csak az ÁSZF feltételeit és az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadó személy használhatja. Azaz a Webáruház használata során a Váráslónak el kell fogadnia az ÁSZF feltételeit, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelést. Ennek hiányában a Vásárló köteles haladéktalanul megszakítani a Webáruház megtekintését, abban vásárlást nem eszközölhet.
3.2. Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A Webáruháznak nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja ill. kiderítse ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vásárlót terheli.
3.3. Amennyiben a Vásárló a Webáruház weboldalára belép és annak használatát folytatja, úgy azzal a Vásárló kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban levő felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és a Webáruház használatának feltételeit elfogadja, az adatkezelés leírt módjához hozzájárul.
3.4. Vállalkozásunk az Áfa törvény 166. § alapján minden értékesítésről számlát bocsát ki. A számla kötelező kelléke a vevő neve és címe, ezért a vállalkozásunknál történő vásárlásnak feltétele, hogy ezeket az adatokat minden vásárláskor meg kell adni.

4.§ Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok, előzetes tájékoztatás
A Webáruház hivatkozással az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CXIII. törvény 5.§-ára az alábbi tájékoztatást nyújtja a ragyogjbelulrol.hu szolgáltatásait igénybe vevőknek:

4.1. A szerződéskötésre vonatkozó jogszabályi követelmények: Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás a jogszabály által előírt tájékoztatást – világos és közérthető nyelven – a fogyasztóval közli, vagy azt a fogyasztó számára elérhetővé teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon. A tartós adathordozón (ennek minősül az elektronikus levél, az e-mail is) rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie. Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a fogyasztó figyelmét a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságaira a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel, határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. Ha az ilyen szerződés átalánydíjas, arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege egyúttal a teljes havi költséget is jelenti. Ha az összes költséget nem lehet előre kiszámítani, a fogyasztót tájékoztatni kell az ellenszolgáltatás összegének kiszámításának módjáról; határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről; a határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről; a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról.

A vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. A RUMED Kft a Webáruházban történő megrendelés során ezen tájékoztatási kötelezettségének akként tesz eleget, hogy a „Vásárlás” feliratú gombra kattintást megelőzően a Vásárló köteles egy jelölőnégyzet kipipálásával kijelenti többek között, tudomásul vette, hogy a „Vásárlás” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a kosárba helyezett termék/szolgáltatás/digitális tartalom stb. megvásárlására, ami fizetési kötelezettséget von maga után.
A kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozás köteles legkésőbb a fogyasztó szerződéses ajánlatának megtételekor egyértelműen és olvashatóan feltüntetni az esetleges fuvarozási korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat.
A távollévők között kötött szerződés megkötését követően – ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor – a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a fent részletesen meghatározott kötelező tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta; és a fogyasztó a 45/2014. (II.26) korm. Rendelet 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre vonatkozó visszaigazolást.

4.2. A szerződés írásbelisége, iktatása: A Webáruház használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Szolgáltató azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.
4.3. Az ügyintézés, szerződés nyelve: Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve a magyar. A szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra Magyarország joga az irányadó.
4.4. Magatartási kódexre vonatkozó előzetes tájékoztatás: Szolgáltató , illetve a Webáruház nem vetette alá magát semmilyen általános magatartási kódex rendelkezéseinek.
4.5. Termék információk: A termékkel/szolgáltatással kapcsolatos fontos tudnivalókat (így különösen azok lényeges tulajdonságai, jellemzői; műszaki / technikai paraméterek stb.), valamint az eladási árakat a Vásárló a termék információs oldalán ismerheti meg még a megrendelése leadása előtt.
A Webáruházban megjelenített készlet információk tájékoztató jellegűek, és arra az időpillanatra vonatkoznak, amikor a Webáruház adatbázisa frissítve lett. Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy ezek az adatok naprakészek legyenek, azonban a raktárkészlet gyors mozgásai miatt azokat szavatolni nem tudja, és így egyes (fogyóban levő) termékeket annak ellenére kaphatónak mutathat még az adott termékoldal, hogy azok időközben elfogytak.
4.6. Adatbeviteli hibák:  Szolgáltató az adatbeviteli hibáknak („félrekattintások”) a szerződéses nyilatkozat (ami vételár fizetésével járó, kötelező erejű vételi ajánlat) elküldését megelőző azonosítását és kijavítását az alábbiak szerint biztosítja.
A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen. A részletes leírást az ÁSZF 4.1. pontjának 6. bekezdése tartalmazza.
4.7. Árfeltüntetés: A Webáruház által megvételre kínált termékek, szolgáltatások termékoldalon feltüntetett, magyar forintban megadott eladásai árai az általános forgalmi adót tartalmazzák (bruttó árak). A termékek vételára nem tartalmazza az esetleges csomagküldés/kiszállítás költségeit. Ez utóbbiakról Szolgáltató külön tájékoztatja a Vásárlót a megrendelés folyamata során.
A feltüntetett vételárak mindig végleges eladási árak, azaz akció esetén azok már a kedvezményt tartalmazzák.
Szolgáltató a Webáruházból megrendelhető termékek/szolgáltatások vonatkozásában az árváltoztatás jogát fenntartja.
Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
Áfa visszatérítés: Szolgáltató az általános forgalmi adót semmilyen esetben sem téríti vissza.
A Webáruház szavatolja, hogy rendelés folyamata végén a Vásárló egyértelműen meggyőződhet a kosárba helyezett termékek vételáráról még a kötelező érvényű megrendelésének elküldése előtt.
4.8. Hibás/téves árfeltüntetés:Amennyiben Szolgáltató minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a Webáruházban, akkor Szolgáltató nem köteles a terméket/szolgáltatást hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja Vásárlónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától.
Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:
- nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék / szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér;
- esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár;
- egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár
Szolgáltató az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

5.§ Szolgáltatások tartalma, visszaigazolás, a szerződés létrejötte

5.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások, illetve termékértékesítés:
                        - energetikai kezelések
                              - ásvány karkötők értékesítése
                              - Access Consciousness könyvek értékesítése.
A Megrendelő a szerződés szerinti termékek és szolgáltatások lényeges tulajdonságairól a www.ragyogjbelulrol.hu weboldalon tájékozódhat.
5.1.1. Energetikai kezelések
A Szolgáltató által aktuálisan szervezett különböző energetikai kezelések a weboldal „ACCESS Consciousness” menüpontja alatt tekinthetők meg, melyekre a Szolgáltatónál írásban, a „KAPCSOLAT” menüben feltüntetett e-mail címre küldött levélben vagy személyesen, illetve telefonon lehetséges jelentkezni. A jelentkezéshez a Megrendelő a nevét, illetve telefonszámát köteles megadni a Szolgáltató részére. A jelentkezéssel egyidejűleg Megrendelő elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit. Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával beleegyezését adja ahhoz, hogy az energetikai kezelések során a Szolgáltató a kezelés igénybevételéhez szükséges mértékben megérintse, és tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás jellegéből adódóan a kezelés lényegi része, hogy a Szolgáltató gyógyítás céljából ráhelyezi a kezét a megfelelő testrészre.
5.1.2. Ásványkarkötők értékesítése
Az aktuális tanfolyamok a honlap „PROGRAMOK” felületén érhetők el, a tanfolyam nevére kattintva részletes leírás található az egyes tanfolyamokról, a helyszínekről és az árakról. 
Az ásvány karkötő/karkötők megvásárlásának folyamata, ahol a termék részletes jellemzőiről, áráról a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a „Kosár” ikonra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. A kosár gombra klikkelve a „Kosár megtekintése” vagy „Fizetés” feliratú gombok láthatók. Ha a „Kosár megtekintése” lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha mindent rendben talált, akkor a „Kassza” gombra kattintva elkezdheti a megrendelést és bejelentkezhet fiókjába.
Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges személyes adatot, a következő oldalon választhat, illetve módosíthatja a számlázási adatokat, szállítási adatokat és választhat a szállítási módok és a fizetési módok közül. A szállítási lehetőségek közül (személyes átvétel, Csomagkuldok.hu csomagpontba, Foxpost automata, Magyar Posta futárszolgálata). Kiszállítás esetén a szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte, hogy a számlázási címtől eltérő címre kéri a kiszállítást. A „Tovább” gombra kattintva lehet jóváhagyni a megadott beállításokat. A szállítási adatok megadását követően a Vásárló egy jelölőnégyzetbe helyezett pipával igazolhatja, hogy elolvasta, megértette és elfogadta az általános szerződés feltételeket. Szintén ezen az oldalon kell kiválasztania a rendelkezésre álló lehetőségek közül a kívánt fizetési módot, az alapértelmezés a legutóbbi vásárlás alkalmával használt fizetési mód. Ezen oldalon megjelenik a vásárlási adatok összegzése, ahol a megrendelésének adatait a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti. A „Rendelés megerősítése” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el Szolgáltató részére.
A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja: az oldalon a megrendelési folyamat alatt végig láthatóak a (1.) „Fizetési opciók”, (2) „Számlázási cím”, (3.) „Szállítási cím”, (4.) „Szállítási módja”, (5.) „Fizetési módja” feliratokra kattintva. A (6.)„Rendelés megerősítése” pontban a rendelés megerősítése történik meg.
Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a "Rendelés megerősítése" gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről kötelező érvényű ajánlatnak minősül.
A Vásárló megrendelése véglegesítésével egy köszönő oldalra érkeztet a rendszer és e-mailben tájékoztatjuk a rendelésszámról, a rendelés összértékéről, az egyes termékek várható szállítási idejéről amivel a megrendelésének visszaigazolását küldjük el számára. A rendelés visszaigazolás egy másolatát azonnal ki is nyomtathatja vagy elmentheti PDF formátumban.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelölő négyzet kitöltésének és az ÁSZF elfogadásának hiányában a szolgáltatás igénybe vételére nem jogosult, a szerződés nem jöhet létre a Felek között.
Szolgáltató a Megrendelő szerződéses jognyilatkozatának megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül visszaigazolja. A Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető, ha a visszaigazolás nem érkezik meg hozzá a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül.
A megrendelés, illetve a visszaigazolás akkor válik hatályossá, amikor az a Szolgáltató, illetve a Megrendelő számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezett meg kellő időben a Megrendelő részére, mert Megrendelő hibás e-mail címet adott meg a megrendelés során, vagy az e-mail fiókja tárhelyének telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
A Szolgáltató a visszaigazoló e-mailben a Megrendelő által választott fizetési módnak megfelelő releváns információkról tájékoztatja a Megrendelőt.
5.1.3. Access Consciousness könyvek értékesítése:
A Megrendelő a weboldalon tájékozódhat az aktuálisan elérhető kiadványok és azok árai iránt. A Megrendelő a kiválasztott terméket a Szolgáltató részére küldött e-mail levélben tudja megrendelni a nevének, lakcímének, számlázási adatainak és postacímének megadásával, valamint a termék adatainak és a választott fizetési mód megjelölésével.
Megrendelő a terméket a Szolgáltatóval előre egyeztetett időpontban, személyesen átveheti, vagy a Szolgáltató az általa megadott címre megküldi postai úton. Megrendelő tudomásul veszi, hogy utóbbi esetben a postaköltség őt terheli és annak előzetes megfizetése a feltétele a postai úton történő megküldésnek.

6.§ Termék rendelkezésre állása

6.1. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a „rendelhető”-ként feltüntetett termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, úgy a Webáruház fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Vásárló értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a Vásárló számára haladéktalanul visszautaljuk.
6.2. A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a Webáruházhoz vagy a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik.

7.§ Fizetés, számlakiállítás

7.1. A rendelési folyamat befejezése után a Vásárló választhat a megjelenő fizetési módok közül, díjbekérő alapján előreutalással, a személyes átvétel esetében készpénzzel, csomagküldés esetén utánvéttel.
7.2. Azonnali banki átutalással történő fizetés esetén a pénzügyi művelet feldolgozó cége a UniCredit Bank Hungary Zrt.,  székhely: 1054 Budapest , Szabadság tér 5-6.  , cégjegyzékszám: 01 10 041348
7.3. A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség – különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége - minden esetben a Vásárlót terheli.
7. 4. A megrendelés visszaigazolását, azaz a szerződés létrejöttét követően a Szolgáltató megküldi e-mail levélben is a bescannert számlát a Megrendelő részére „pdf” formátumban, melyet az Adobe Acrobat Reader nevű PDF olvasó szoftverrel lehet megnyitni. (A szoftver ingyenesen letölthető az alábbi linken: http://get.adobe.com/reader/). A Megrendelő az elektronikus számla hitelességét is ezzel a programmal tudja ellenőrizni.
7.5. A számlát Szolgáltató megőrzi és a kibocsátástól számított 8 évig tárolását biztosítja.  A kibocsátott számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

8.§ Tulajdonjog fenntartása
A kiszállított termék a Szolgáltató tulajdonában marad mindaddig, amíg a vételár- fizetés teljes egészében meg nem történik. Lejárt határidejű tartozással rendelkező vevők esetében új megrendelés felvételét, vagy teljesítését csak a tartozás kiegyenlítését követően vállalja. Késedelmes fizetés esetén Szolgáltató az MNB által meghatározott mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamat illeti meg.

9. § Felelősség

9.1. Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termékfelelősség körébe tartozó kártérítésekre, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkat, amelyek a Webáruház részéről történő szándékos vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak. Szerződésszegés esetén a Webáruház csak a szerződéseknél tipikus, előre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért vállal felelősséget. A Webáruház részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésének minősül, amennyiben a termék a honlapon vagy a használati útmutatóban szereplő tájékoztatáshoz képest kedvezőbb, előnyösebb paraméterekkel rendelkezik.
9.2. Korlátozó események esetén, mely meggátolja a felhasználót Szolgáltató webáruház használatában és ezzel megakadályozza a rendeléseinek leadását.
9.3. Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a Vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatokra miatt következett be.
9.4. A kiválasztott termék adatlapján feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat azzal, hogy a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat. Az általunk forgalmazott termékhez a jogszabályi előírások keretein belül használati útmutatót csatolunk, azonban amennyiben véletlenül mégsem kapná meg a termékkel együtt kérjük ezt a tényt haladéktalanul, még a termék használata előtt szíveskedjen jelezni az ügyfélszolgálatunknak, és természetesen haladéktalanul pótoljuk. 
9.5. A Webáruházban található fényképek illusztrációk!
9.6.  Szolgáltató minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért, Szolgáltató a jogszabályi keretek közt az eljáró hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése érdekében.
9.7. A honlapunk tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban Szolgáltató nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért.
9.8.  Szolgáltató a jogszabályokban meghatározott kivételekkel nem vállal felelősséget a ragyogjbelulrol.hu oldalon harmadik fél által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a hirdetés megjelenésre került.
9.9.  A felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az Internethez való csatlakozás megszakadása miatti károkért. Minden esetben, mikor a felhasználó használatba szeretné venni Szolgáltató által elhelyezett webáruházat, védekezés az online terjedő vírusok és a számítógépében kárt okozó programok ellen a felhasználó feladat.
9.10.  Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendszer használatából eredő károkért. A Vásárló a Online honlapját kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen kivételével.

10.§ Kellékszavatosság, termékszavatosság

Kellékszavatosság:

10.1. Szolgáltatások
A Szolgáltató szolgáltatásai tekintetében a kellékszavatossági igények közül a kijavítás, a kicserélés, illetve az árleszállítás fogalmilag kizárt.
10.2. Termékértékesítés
A Megrendelő a megvásárolt termék (ásvány karkötők, könyv) hibája esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben, melynek keretében kérheti a termék kicserélését. A termék jellegéből adódóan kijavításra nincs lehetőség. Ha a Megrendelő a kicserélést nem kérte vagy nem kérhette, arányos árleszállításra jogosult, illetve elállhat a szerződéstől, ha a kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
10.2.1. A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
10.2.2. A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti.
10.2.3. A Megrendelő kellékszavatossági igényeire vonatkozó további részletszabályokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény tartalmaz.
 
11.§ Termékszavatosság

11.1. A termék (ásvány karkötő) hibája esetén a Megrendelő választása szerint kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
11.2. Termékszavatossági igényként a Megrendelő a hibás termék kicserélését kérheti az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben. A termék jellegéből adódóan kijavításra nincs lehetőség.
11.3. Megrendelő a termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti.
11.4. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania.
11.5. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
               – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
               – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
               – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak                (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
11.6. Ugyanazon hiba miatt a Megrendelő kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.
11.7. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve melléklete alapján a Szolgáltatónak az által értékesített termékekre nézve jótállási kötelezettsége nem áll fenn.

12. §. Lemondás, megszűnés, elállás

12.1. A  kezelés kezdetét megelőzően, 2 nappal mondható le a szolgáltatás ingyenesen. Ebben az esetben Szolgáltató a megfizetett díj 100 %-át visszafizeti Megrendelő részére 8 napon belül.
12.2. A Megrendelő a lemondást kizárólag írásban, a ragyogjbelulrol@gmail.com e-mail címre küldött levélben teheti meg, melyet Szolgáltató késedelem nélkül visszaigazol.
12.3. A szerződés az alábbi esetekben szűnhet meg:
– Szolgáltató jogutód nélküli megszűnése esetén
– természetes személy Megrendelő halálával
– közös megegyezésével
– felmondással.
12.4. A Megrendelő a Távollevők Korm. Rend.-ben rögzített elállási és felmondási jogát a 29. §. (1) l) bekezdése alapján a szolgáltatások tekintetében (így különösen a kezelések) nem gyakorolhatja, mivel azok olyan szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányulnak, melyek meghatározott határnapra és időpontra szólnak. Így a Szolgáltatónak nem áll módjában a szolgáltatás díját visszatéríteni, ide nem értve a szolgáltatás adott időpontjának Szolgáltató érdekkörében felmerülő okból történő elmaradását.
12.5. Termék (ásvány karkötők) e-mailben történő megrendelése és vásárlása esetén a Megrendelő az elállási jogát az ásvány karkötőknek, (illetve több ásvány karkötő adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott ásvány karkötőnek) a Megrendelő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
12.6. Az elállási jogát a Megrendelő az ÁSZF mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával érvényesítheti.
12.7. A Megrendelő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a 14 napos határidő lejárta előtt megküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja az elállási nyilatkozat megérkezését.
12.8. A Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen ÁSZF-ben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
12.9. Az írásban történő elállás akkor minősül határidőben érvényesítettnek, ha a Megrendelő ezen nyilatkozatát tizennégy naptári napon belül megküldi a Szolgáltató részére.
12.10. A Megrendelő elállása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a termék árát Megrendelő részére. A Szolgáltató a visszajáró összeget a Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza.
12.11. A Megrendelő kifejezett beleegyezése alapján a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat a Szolgáltató, de a Megrendelőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.
12.12. A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a visszatérítendő összeget, amíg a Megrendelő az ásvány karkötőt/karkötőket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazoltam hogy azt/ azokat visszaküldte.
12.13. Megrendelő az elállása esetén köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül a Szolgáltató postacímére visszaküldeni.
12. 14. A termék visszaküldésének költségét Megrendelő viseli.
12.15. A Szolgáltató a szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő a jelen ÁSZF bármely pontját bármely szolgáltatás tekintetében megszegi. Ebben az esetben a Megrendelő nem jogosult a szolgáltatást igénybe venni.
12.16. Amennyiben a Megrendelő a díjat a visszaigazoló e-mailben rögzített fizetési határidőn belül nem fizeti meg, a szerződés megszűnik és a jelentkezése haladéktalanul törlésre kerül.
12.17. A Felek közös megegyezéssel ezen jogviszonyt bármikor megszüntethetik.
 
13.§. Személyes adatok kezelése, adatvédelem

13.1. A Megrendelő a különböző szolgáltatások igénybevételéhez köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani legalább az alábbi adatokat: családi és utónév, lakcím, telefonszám, e-mail cím. A Megrendelő a termék értékesítéséhez az alábbi adatokat közli Szolgáltatóval: család és utónév, lakcím, számlázási adatok (név, cím), postacím.
13.2. A Szolgáltató elkötelezett a Megrendelő adatainak legmagasabb szintű, jogszabályban rögzített védelme iránt, ennek érdekében a Szolgáltató a www.ragyogjbelulrol.hu weboldalon közzéteszi Adatkezelési Tájékoztatóját, amely egyértelműen és részletesen tájékoztatja az érintetteket valamennyi, a személyes adatok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott személyes adatok és más, egyéb a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok kezelése szempontjából lényeges azon információkról, melyet az érintettnek ismernie kell.
13.3. A Szolgáltató a Megrendelő előzetes hozzájárulásán alapuló adatkezelést a hatályos jogszabályokban foglaltak maradéktalan betartásával, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info. tv.) foglaltaknak megfelelően végzi.
13.4. A Megrendelő kijelenti, hogy a Szolgáltató részére megadott adatai a saját személyes adatai, melyek a valóságnak megfelelnek, a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja.

14.§ Fogyasztói jog- és igényérvényesítés

A Megrendelő a kifogásait közvetlenül a Szolgáltató felé írásban (e-mailben vagy a Szolgáltató postacímére) megküldött panaszával érvényesítheti. A Szolgáltató a kifogást elbírálja és a Megrendelőt erről értesíti a kifogás igazolható megérkezését követően, legkésőbb 48 órán belül.
 14.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál:
Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók 2017-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.
 14.2. Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül található itt 
 Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken itt elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.
 Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül.
 Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.
14.3. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése: 
Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a békéltető testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Budapesti Békéltető Testület.
 Elérhetőségek
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
A Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
14.4. Bírósági eljárás kezdeményezése.
Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

15.§ Záró rendelkezések

15.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel
        ● a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
        ● az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény,
        ● a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
        ● az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet,
        ● a fogyasztó és a vállalkozás között szerződés részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, valamint
        ● a fogyasztóvédelemről szóló1997. évi CLV. törvény rendelkezéseire.
 Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadóak.
 15.2. Az esetleg felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye a Webáruház cégnyilvántartásba bejegyzett székhelye.
 15.3. A https://ragyogjbelulrol.hu/  honlapot a szerzői jog védi. A szerzői jogi jogosultja a Szolgáltató vagy az általa feljogosított felhasználó. A honlapon feltüntetett szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom szellemi alkotásnak minősül, aminek bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása a jogosult engedélye nélkül nem megengedett. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Webáruház, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Webáruházon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Az imént részletezett tiltó rendelkezések hatálya alól kivételt képez az ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató megismerés céljából történő letöltése.
 15.4. ÁSZF egyoldalú módosítása: Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-t bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül.
 
Szántó Vanda
webáruház tulajdonos

Általános Szerződési Feltételek